General Data Protection Regulation 2018-05-28!

 

Hemsidan innehåller följande dokument:

Bifrostkyrkans Församling BKF


* Information om dataskyddsförordningen i Bifrostkyrkan
Allmän information

* Integritetspolicy för Bifrostkyrkans Församling
Beskriver vad som händer med de personuppgifter vi sparar inom församlingsarbetet.

* Datapolicy
Beskriver hur vi handhar datorer, sparar filer och vad som gäller om pappersdokument.* Informationsplikt för Bifrostkyrkans Församling
gällande behandling av personuppgifter avseende medlemskap och akter typ dop, vigsel..
Varje ny medlem skall få detta dokument.

* Informationsplikt för Bifrostkyrkans Församling
Vid olika arrangemang, typ läger, samlas speciella uppgifter in av hälsokaraktär.

* Samtycke Dataskyddsförordningen för Bifrostkyrkans Församling
Förtroendevald och anställd skall ge samtycke till publicering på hemsida, Bifrostnytt och andra offentliga handlingar, typ protokoll, genom signering.

* Samtycke Dataskyddsförordningen för Bifrostkyrkans Församling
Deltagare vid olika arrangemang skall lämna hälsouppgifter typ allergier, kost, sjukdom etc. genom signering.

Blanketter:

Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator innan du skriver ut och signerar den.

 

GDPR BKF Medlemskap

Allmänt

EUs nya dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018.
GDPR (General Data Protection Regulation) låter kanske inte så kul men syftet
är att du skall veta vilka personuppgifter om dig som sparas och hur vi använder dem.
Lagen gäller företag, organisationer, föreningar och kyrkor inom EU och övriga länder som handlar med EU.

Historik
Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen.

Vi använder Equmeniakyrkans registerprogram för lagring av personuppgifter och har fått garantier på att GDPR följs.

GDPR ställer högre krav på oss som församling/förening, vilket vi ser positivt på. Det innebär dock ingen märkbar skillnad för våra medlemmar. Vi värnar redan om den personliga integriteten och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för allas personuppgifter.

Du kan när du vill få veta vilka uppgifter som vi sparat om dig.
Du jan också begära att bli borttagen från vårt register.

Kontaktperson: Leif Herman Gudmundson, info@bifrostkyrkan.se

Medlemskap i församlingen

Du blir medlem i församlingen genom bekännelse och dop eller flyttningsbetyg från annan församling.
I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse, dop och medlemskap. Vi registrerar även om medlemskapet sker genom dop eller från vilken församling du kommer ifrån.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för
att ha underlag att rapportera statistik till studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan, ett samfund
som församlingen är en del av.

Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webbsida och/eller i annan kanal för information, typ församlingsblad.

Församlingen kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form och/eller lämnas ut i pappersform till medlemmar.

Medlem som flyttar från församlingen
När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg skickat till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem från vårt register.
Vi sparar dock dina uppgifter för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang.

Dopuppgifter
Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med födelsedatum, namn och datum för dopet i ett särskilt dopregister. Du kan när som helst ställa frågan till församlingen om när du döptes. Vill du av någon anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort alla uppgifter om dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik.

Deltagare i församlingens verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem.
I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan. Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.

Bildhantering (Hur vi hanterar bilder på personer på hemsidan och i olika publikationer).
En personbild får inte läggas ut på hemsidan eller i en publikation utan medgivande från
aktuell person.
Alla personbilder som publiceras på hemsidan skall vara godkända av personen ifråga.

 

Hur länge sparas personuppgifterna?
Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare,
för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort. När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församling/förening för de som närvarar i aktiviteten.

Församlingsläger
Församlingen kan anordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år. När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.
Vid lägeraktiviteter kan det bli aktuellt att ta in hälsotillstånd och matallergier.

Församlingskontakt
Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till:

Bifrostkyrkan i Mölndal
Lantbruksgatan 2, 431 37 Mölndal.
info@bifrostkyrkan.se

Kontaktuppgiftsansvarig i församlingen:
Leif Herman Gudmundson, kommunikatör och samordnare
leifhermang@gmail.com
0708 75 77 76

Datorer och utskrifter

Datorer, läsplattor, mobiler…
Alla enheter man hanterar personuppgifter med ska ha ett uppdaterat operativsystem,
ett antivirusprogram installerat och uppdaterat, för att skydda personuppgifterna.
Viktiga filer behöver säkerhetskopieras.

Lagring av digitala listor
Alla digitala listor med personuppgifter ska skyddas.
Försök att alltid ha så få personuppgifter som möjligt i olika listor.
Lagring av digitala listor ska ske så att ingen utanför församlingen har tillgång till listorna.

Lösenord till olika system
För att ha bra säkerhet behöver man personliga inloggningar för att få tillgång till listorna.
Lösenord till olika system skall finnas, dock ej på en synlig lapp vid datorn.

Listor på papper
Alla listor på papper med personuppgifter ska skyddas.
Ex. Församlingens medlemsmatrikel kan ges till alla medlemmar men den för inte ligga i entrén eller på kyrktorget utan skall finnas inlåst på expeditionen.
Deltagarlistor, särskilt listor med personnummer eller uppgifter om barn, ska inte ligga framme under veckan utan bara tas fram till aktiviteten.


Stulna personuppgifter
Om personuppgifter blir stulna ska detta meddelas till styrelsen.
Detta kan bli aktuellt om datorn blir stulen, eller får virus så personuppgifterna blir stulna.
Någon obehörig har fått se en större mängd uppgifter i en pärm, dator eller deltagarlistor.

Radering/gallring/kasta listor
Personlistor (på papper eller digitalt) bör inte sparas längre än vad som behövs.
Ex. Man ska inte spara deltagarlistan till hajken år efter år, utan kasta listan då den
inte behövs längre.
Papperslistor eller annat pappersmaterial med personuppgifter ska förstöras genom
strimling (finns på expeditionen) eller förstöras på annat sätt innan de lämnas till
återvinning.

Medlemskap, akter och deltagare.

Bifrostkyrkans Församling registrerar medlemskap, kyrkliga akter (dop, välsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i vår verksamhet.
Du som får denna information skall bli medlem, delaktig i en kyrklig akt eller vara aktiv i församlingens verksamhet.
Dataskyddsförordningen artikel 9, punkt 2d ger församling laglig rätt att samla in personuppgifter utan att behöva samtycke från den registrerade.
Vi får inte lämna ut dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Församlingen behöver registrera dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, lämna korrekt statistik och lämna ut information till den registrerade om utförda akter senare
i livet. Vi kan komma att registrera kontaktuppgifter, födelsedata, personnummer, information om genomförd akt, information om deltagande i verksamhet, datum för medlemskap och om det sker genom dop eller flytt. Registreringen som medlem är även del att upprätthålla din rättighet till demokrati i församlingen. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan och vi
kan komma att dela dina uppgifter med Equmeniakyrkan vilket innebär att du kan få direkt-information från det gemensamma arbetet.

Församlingen använder registerprogrammet Repet som uppfyller Dataskyddsförordningens krav på säkerhet och skydd. Det är bara församlingens utsedda personer som har tillgång till informationen. Vi använder personnummer för att upprätthålla kravet på att ha korrekta uppgifter och säker identifiering i vårt register enligt Dataskyddsförordningens direktiv.

Värt att veta:

* Vi skyddar dina uppgifter och lämnar inte ut dem utan ditt samtycke.
* Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig, ändra felaktiga uppgifter
eller invända mot behandlingen.
* Församlingens pastor och/eller föreståndare har tillgång till dina uppgifter som medlem.
* Uppgifter om medlemskap och kyrkliga akter lagras för all tid. Uppgifter om deltagande i
verksamhet lagras så länge det kan behövas för kontroll av eventuella bidrag.
* Statistik som lämnas ut innehåller inga personuppgifter.
* Medlemslistor kommer endast att lämnas till medlemmar inom församlingen
* Deltagarlistor skyddas och endast ansvariga ledare har tillgång till dem.
* Vid förtroendeuppdrag behöver denna information kompletteras med ett samtycke för att
genomföra publicering på hemsida och i församlingsblad.
* Vårt samarbete med Bilda innebär att vi kan samla in personuppgifter som de får ta del av.

När en medlem begär att få flytta till en ny församling kommer vi att överlämna uppgifter till den mottagande församlingen.

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter vänd dig till församlingens ledning.

Kontaktperson                                          Kontaktuppgifter
Leif Herman Gudmundson                     info@bifrostkyrkan.se

Arrangemang

Bifrostkyrkans Församling registrerar personer som deltar i vår verksamhet och/eller i arrangemang genom anmälan. Du som får denna information skall vara delaktig i ett läger eller ett arrangemang i församlingens verksamhet.
Dataskyddsförordningen artikel 9, punkt 2 d ger församling laglig rätt att samla in
personuppgifter utan att behöva samtycke från den registrerade. Vi får inte lämna ut dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Församlingen behöver registrera dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, ansvara för praktiska frågor vid läger eller arrangemang och att du skall få en god miljö.

Värt att veta:

  • Vi skyddar dina uppgifter och lämnar ut inte dem.
  • Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig, ändra felaktiga uppgifter eller invända mot behandlingen.
  • Statistik som lämnas ut innehåller inga personuppgifter.
  • Deltagarlistor skyddas och endast ledare har tillgång till dem.
  • Vid insamling av hälsouppgifter behöver denna information kompletteras med ett samtycke.
  • Vårt samarbete med Bilda innebär att vi kan samla in personuppgifter som Bilda har ansvar för. Då ges särskild information om deras personuppgiftsbehandling.

Församlingen kan spara uppgifter för att bjuda in till kommande arrangemang.

Om du har fler frågor hör av dig till arrangemangets ansvariga eller församlingens föreståndare!

 

Kontaktperson                                          Kontaktuppgifter
Leif Herman Gudmundson                     info@bifrostkyrkan.se

 Du skall bli eller har redan blivit vald för att genomföra ideella uppdrag eller anställning i vår församling. När det gäller personer i vår verksamhet så har vi laglig rätt att registrera
och lagra personuppgifter, men inte lämna ut, sprida eller publicera utan den berördes samtycke.
Nu kommer du ha ansvar som ledare/anställd i vår verksamhet eller ledning i församling.
Därmed kommer dina personuppgifter finnas med i protokoll, församlingsblad, inbjudningar och
på vår hemsida. Syftet med att sprida dina personuppgifter är att deltagare, medlemmar, föräldrar, myndigheter mm skall kunna nå dig i din roll.

Vi behöver ett samtycke för att ha rätt genomföra dessa moment, även om du själv är delaktig och medverkar till spridningen av informationen.

Dataskyddsförordningen artikel 9, punkt 2 d ger församling laglig rätt att samla in känsliga personuppgifter utan att behöva samtycke från den registrerade. Vi får inte lämna ut dina uppgifter
till tredje part utan ditt samtycke.

Vilka uppgifter skall användas?
Personnummer används enbart för att lämna till myndigheter för att teckna församlingens firma samt teckna konton i bank. Ditt namn, adress, telefon och epost adress kommer användas i våra protokoll, församlingsblad, inbjudningar och på vår hemsida. Det innebär att uppgifter blir offentlig i Sverige och i världen. Din bild kan också användas i samband med vår verksamhet, församlingsblad och hemsida.

Hur länge gäller detta samtycke?
När uppdraget/en upphör så upphör även detta samtycke. Du kan själv upphäva samtycket genom
att kontakta styrelsen i Bifrostkyrkans Församling och samtycket upphävs då genom ett mail eller telefonsamtal.

Informationens bevarande och radering
När samtycket upphör skall dina kontaktuppgifter omgående tas bort i församlingsblad och på hemsida. Om du är kontaktperson för myndigheter, Equmenia eller Equmeniakyrkan skall församlingen omgående ändra uppgifterna när samtycket upphör.
Detta gäller inte tryckta publikationer eller protokoll som kommer att arkiveras.

Undertecknad har läst och av fri vilja samtycker till att Bifrostkyrkans Församling får använda
mina personuppgifter enligt ovan.

Mölndal den ÅÅÅÅMMDD

 

                                                                                                                                 

Signatur                                                     Namnförtydligande

Detta formulär skall makuleras när samtycket upphör!

Dataskyddsförordningen artikel 9, punk D ger församling/förening laglig rätt att samla in känsliga personuppgifter utan att behöva samtycke från den registrerade. Vi får inte lämna
ut dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Verksamhetsnamn:            Aktivitet
Datum från:                        1/7-2018
Datum till                           9/7-2018
Ansvarig ledare:                 Nils Nilsson

När det gäller församlingens verksamhet så har vi laglig rätt att registrera allmänna personuppgifter som behövs för verksamheten. Men det finns vid detta arrangemang
behov av att samla in allergier eller hälsotillstånd så att inte du skall ta skada i vår
verksamhet, och för detta behövs ditt uttryckliga samtycke.

Vilka uppgifter skall användas?
Ditt namn, telefon, epostadress och hälsotillstånd kommer att användas för att kommunicera med berörda ledare. All information som kan knytas till en persons hälsotillstånd hanteras med extra försiktighet.

Hur länge gäller detta samtycke?
När den utsatta tiden i dokumentet upphör så upphör även detta samtycke. Du kan själv upphäva samtycket genom att kontakta ansvarig ledare i Bifrostkyrkans Församling och samtycket upphävs då genom ett mail eller telefonsamtal.

Informationens bevarande och radering
När samtycket upphör skall dina hälsouppgifter makuleras. Informationen får inte arkiveras.

Undertecknad har läst villkoren och av fri vilja samtycker till att Bifrostkyrkans Församling får använda mina personuppgifter enligt ovan.

Mölndal den ÅÅÅÅMMDD

 

                                                            
Sign Deltagare                                         Namnförtydligande Deltagare

 

_____________________                       _________________________________
Sign Målsman                                          Namnförtydligande Målsman

Detta formulär skall makuleras när samtycket upphör!

General Data Protection Regulation 2018-05-28!

Hemsidan innehåller följande dokument:

Equmenia Bifrostkyrkan


* Datapolicy
Beskriver hur vi handhar datorer, sparar filer och vad som gäller om pappersdokument.


* Information om hantering av personuppgifter i Equmenia Bifrostkyrkan
Beskriver vad som händer med de personuppgifter vi sparar inom ungdomsarbetet.


* Samtycke gällande medlemskap i Equmenia Bifrostkyrkan
gällande behandling av personuppgifter avseende medlemskap.

* Samtycke gällande förtroendevald eller anställd i Equmenia Bifrostkyrkan
Förtroendevald och anställd skall ge samtycke till publicering på hemsida, Bifrostnytt och andra offentliga handlingar, typ protokoll, genom signering.

* Samtycke gällande Hälsouppgifter i Equmenia Bifrostkyrkan
Deltagare vid olika arrangemang skall lämna hälsouppgifter typ allergier, kost, sjukdom etc. genom signering.

Blanketter:

Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator innan du skriver ut och signerar den.

GDPR EBK Hälsouppgifter_blankett

GDPR EBK Medlemskap_blankett_samtycke

Datorer och utskrifter

 

Datorer, läsplattor, mobiler…
Alla enheter man hanterar personuppgifter med ska ha ett uppdaterat operativsystem, ett antivirusprogram installerat och uppdaterat, för att skydda personuppgifterna.
Viktiga filer behöver säkerhetskopieras.

Lagring av digitala listor
Alla digitala listor med personuppgifter ska skyddas.
Försök att alltid ha så få personuppgifter som möjligt i olika listor.
Lagring av digitala listor ska ske så att ingen utanför församlingen har tillgång till listorna.

Lösenord till olika system
För att ha bra säkerhet behöver man personliga inloggningar för att få tillgång till listorna.
Lösenord till olika system skall finnas, dock ej på en synlig lapp vid datorn.

Listor på papper
Alla listor på papper med personuppgifter ska skyddas.
Ex. Församlingens medlemsmatrikel kan ges till alla medlemmar men den för inte ligga i entrén eller på kyrktorget utan skall finnas inlåst på expeditionen.
Deltagarlistor, särskilt listor med personnummer eller uppgifter om barn, ska inte ligga framme under veckan utan bara tas fram till aktiviteten.


Stulna personuppgifter
Om personuppgifter blir stulna ska detta meddelas till styrelsen.
Detta kan bli aktuellt om datorn blir stulen, eller får virus så personuppgifterna blir stulna.
Någon obehörig har fått se en större mängd uppgifter i en pärm, dator eller deltagarlistor.

Radering/gallring/kasta listor
Personlistor (på papper eller digitalt) bör inte sparas längre än vad som behövs.
Ex. Man ska inte spara deltagarlistan till hajken år efter år, utan kasta listan då den inte behövs längre.
Papperslistor eller annat pappersmaterial med personuppgifter ska förstöras genom strimling (finns på expeditionen) eller förstöras på annat sätt innan de lämnas till återvinning.

Equmenia Bifrostkyrkan strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill att
de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare för att veta vilka som är medlemmar och aktiva i vilka verksamheter, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag. Uppgifterna lagras efter att du har slutat, för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.

Vi hanterar ibland uppgifter om hälsa (allergi, sjukdom, medicin) när det behövs för att kunna ge dig en trygg och säker upplevelse. Vi registrerar bara uppgifterna med ditt godkännande, och de raderas snarast möjligt när de inte behövs för verksamheten.

Rättslig grund

När vi hanterar personuppgifter måste vi stödja oss på och uppfylla villkoren i minst en
av de sex rättsliga grunderna angivna i dataskyddsförordningen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vår hantering ovan grundar sig på avtal, intresse-avvägning och rättslig förpliktelse. Hälsouppgifter hanteras alltid med samtycke.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Medlemskap i Equmenia Bifrostkyrkan medför även medlemskap i den nationella barn-
och ungdomsorganisationen Equmenia och dess regioner, och dina uppgifter kan delas
med Equmenia i det gemensamma medlemsregistret Repet. Deltagare i scoutverksamhet
blir också medlemmar i Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen Scouterna.

Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, landsting, studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.

Dina uppgifter, dina rättigheter!

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga till myndigheten Datainspektionen. Vill du verkligen inte finnas med i våra register längre, kan du begära att vi tar bort uppgifterna.


Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:    Equmenia Bifrostkyrkan [Org nr:  852000-1960]

Kontaktperson:                  Leif Herman Gudmundson
Telefon:                              0708 75 77 76
E-post:                               info@bifrostkyrkan.se

Du kan alltid fråga en ledare om du vill veta mer!

Equmenia Bifrostkyrkan strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill
att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare för att veta vilka som är medlemmar och aktiva i vilka verksamheter, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag. Uppgifterna lagras efter att du har slutat, för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Medlemskap i Equmenia Bifrostkyrkan medför även medlemskap i den nationella barn-
och ungdomsorganisationen Equmenia och dess region, och dina uppgifter kan delas med Equmenia i det gemensamma medlemsregistret Repet. Deltagare i scoutverksamhet blir också medlemmar i Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen Scouterna.

Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, landsting, studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.

Dina uppgifter, dina rättigheter!

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga till myndigheten Datainspektionen. Vill du verkligen inte finnas med i våra register längre, kan vi ta bort uppgifterna.


Kontaktuppgifter
Kontaktperson:                               Leif Herman Gudmundson
Telefon:                                               0708 75 77 76
E-post:                                                 info@bifrostkyrkan.se

 

Försäkringar

Equmenia tecknar en kollektiv grupp- och olycksfallsförsäkring som gäller alla som deltar i, eller är på väg till och från, föreningens verksamhet och arrangemang inom Norden. Även kläder och glasögon är inkluderat. Gå gärna in och läs mer på www.equmenia.se/forsakring.

 

 

__________________________________________________________________

Namn

 

__________________________________________________________________
Adress

___________________________           ____________________________________
Telefonnr                                                                             E-post

 

Andra upplysningar som är viktiga att känna till om mig:
EJ hälsa, allergi, sjukdom, medicin. För detta finns en särskild blankett.

 

______________________________________________________________________

 

Anhörig/kontaktperson: Skriv namn, relation (ex mamma, farfar, granne), mail och telefonnummer:
(Om föreningens ledare behöver ta kontakt med en anhörig snabbt vid kris eller oväntad händelse).

1_____________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________

 

Jag godkänner att jag/mitt barn finns med på bild på föreningens och församlingens
hemsida/sociala medier/informationsmaterial, utan att nämnas vid namn:                               Ja □   Nej □

Jag godkänner att mitt barn åker bil med ledare vid eventuell utflykt:                                           Ja □   Nej □

>                                                                                                                                                                                                                                                         <

Aktiv handling (underskrift och/eller betalad avgift) krävs för att kunna registrera medlemskap:

_________________________________________

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (obligatoriskt för en säker identifiering)

 

___________________________________________       ________________________

Medlemmens namnunderskrift                                                                             Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

___________________________________________       ________________________
Vårdnadshavares underskrift om medlemmen är under 18 år            Namnförtydligande

 

___________________    __________                               Kontant □      Bankgiro □        Swish □

Medlemsavgift (SEK)                  År

Grupp: ________________________________           Sign ledare: ______________

Inbetalad (ÅÅÅÅ-MM-DD): ____________________           Sign kassör: ______________

Du skall bli eller har redan blivit vald för att genomföra ideella uppdrag eller anställning i vår förening. När det gäller personer i vår verksamhet så har vi laglig rätt att registrera
och lagra personuppgifter, men inte lämna ut, sprida eller publicera utan den berördes samtycke.
Nu kommer du ha ansvar som ledare/anställd i vår verksamhet eller ledning i föreningen.
Därmed kommer dina personuppgifter finnas med i protokoll, församlingsblad, inbjudningar och
på vår hemsida. Syftet med att sprida dina personuppgifter är att deltagare, medlemmar, föräldrar, myndigheter mm skall kunna nå dig i din roll.

Vi behöver ett samtycke för att ha rätt genomföra dessa moment, även om du själv är delaktig och medverkar till spridningen av informationen.

Dataskyddsförordningen artikel 9, punkt 2 d ger församling laglig rätt att samla in känsliga personuppgifter utan att behöva samtycke från den registrerade. Vi får inte lämna ut dina uppgifter
till tredje part utan ditt samtycke.

Vilka uppgifter skall användas?
Personnummer används enbart för att lämna till myndigheter för att teckna föreningens firma samt teckna konton i bank. Ditt namn, adress, telefon och epost adress kommer användas i våra protokoll, församlingsblad, inbjudningar och på vår hemsida. Det innebär att uppgifter blir offentlig i Sverige och i världen. Din bild kan också användas i samband med vår verksamhet, församlingsblad och hemsida.

Hur länge gäller detta samtycke?
När uppdraget/en upphör så upphör även detta samtycke. Du kan själv upphäva samtycket genom
att kontakta styrelsen i Equmenia Bifrostkyrkan och samtycket upphävs då genom ett mail eller telefonsamtal.

Informationens bevarande och radering
När samtycket upphör skall dina kontaktuppgifter omgående tas bort i församlingsblad och på hemsida. Om du är kontaktperson för myndigheter, Equmenia eller Equmeniakyrkan skall föreningen omgående ändra uppgifterna när samtycket upphör.
Detta gäller inte tryckta publikationer eller protokoll som kommer att arkiveras.

Undertecknad har läst och av fri vilja samtycker till att Equmenia Bifrostkyrkan får använda
mina personuppgifter enligt ovan.

Mölndal den ÅÅÅÅMMDD

 

                                                                                                                                 

Signatur                                                     Namnförtydligande

Deltagarens namn: ________________________________________________________

Grupp: ______________________________________   Termin: ____________________
eller
Arrangemang: _________________________________   Tidsperiod: __________________

 

Equmenia Bifrostkyrkan hanterar uppgifter om hälsa för att kunna ge dig en trygg och säker upplevelse. Vi registrerar bara uppgifter om hälsa med ditt godkännande, och de raderas snarast möjligt när de inte behövs för verksamheten.

Allergier, intolerans: Vi behöver veta vad du inte tål, ex mat eller insektsbett, och vad vi behöver göra om du trots allt skulle komma i kontakt med det.

Medicinsk information: Vi behöver veta om det är något särskilt i ditt hälsotillstånd som behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av något slag.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Jag samtycker till att ovanstående uppgifter om min/mitt barns hälsa hanteras
för att kunna tillgodose säkerheten i samband med verksamheten.  Dessa uppgifter hanteras med särskild försiktighet och raderas snarast möjligt när de inte behövs för verksamheten.

 

___________________________________________       ________________________

Deltagarens namnunderskrift                                                                                Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

___________________________________________       ________________________
Vårdnadshavares underskrift om deltagaren är under 18 år                Mobil-/telefonnummer

 

Instruktioner till ledare och ansvariga
Detta dokument innehåller känsliga uppgifter och ska makuleras omedelbart när verksamheten som de samlades in för är avslutad. Till en ny termin eller nytt läger, samla in uppgifterna på nytt så att ni också säkrar att den information ni har är uppdaterad och korrekt.
All information som kan knytas till en persons hälsotillstånd kräver uttryckligt samtycke och måste hanteras med extra försiktighet. Begränsa vilka som har möjlighet att se uppgifterna, inkludera inte i listor om det inte är nödvändigt, och försök att bara lämna ut listor utan namn till ex restauranger eller matansvariga.