Stadgar för Bifrostkyrkans Församling

Bifrostkyrkans Församling (Orgnr: 852000-3628) har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen kan också anta församlingsordning.

§1 Bifrostkyrkans Församling
1.  Bifrostkyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan och har anslutit sig till innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. Församlingen och dess verksamhet är öppen för alla som vill delta.
2.  Församlingen verkar med utgångspunkt i Mölndal.
3.  Församlingens organ och tjänster är:
a) Församlingsmöte
b) Församlingens styrelse
c) Församlingsföreståndare

§2 Medlemskap
1.  Församlingen välkomnar var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Formerna för medlemskap framgår av församlingsordningen med utgångspunkt i Teologisk grund.
2.  Medlem från annan församling i Equmeniakyrkan mottas på flyttningsintyg. Medlemmar kan även mottas från församling i annat kyrkosamfund.
3.  Över församlingens medlemmar skall föras fortlöpande förteckning.

§3 Medlemskapets upphörande
1.  Medlem kan, genom (skriftlig) anmälan till/samtal med, församlingsföreståndaren, utträda ur församlingen.
2.  Församlingen kan, efter samråd med representant från Equmeniakyrkan, utesluta medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen.

§4 Församlingsmöte
1.  Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Församlingsmötets förhandlingar är öppna för alla och med yttranderätt för alla närvarande medlemmar. Församlingsstyrelsen kan dock kalla till församlingsmöte endast för medlemmar då det anses särskilt påkallat.
2.  Församlingsmöte sammankallas av styrelse eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar så begär det. Mötet hålls på dag som styrelsen beslutar, dock senast två månader sedan begäran framställts.
3.  Förslag för behandling i församlingsmötet kan lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.
4.  Kallelse till församlingsmöte görs minst två veckor i förväg genom tillkännagivande i gudstjänst och i övrigt på det sätt som församlingsordningen anger.

§5 Röstning i församlingsmöte
1.  Varje närvarande medlem har en röst. Medlem har inte rätt att rösta genom fullmakt.
2.  Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställningsvillkor eller andra frågor då jävssituation kan uppstå. (de är heller inte valbara till styrelse och valberedning) Om de tillhör församlingen har de rösträtt i övriga frågor och är valbara som ombud till församlingens samarbetsorganisationer och Equmeniakyrkans organ.
3.  Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då frågan avgörs genom lottning.
4.  Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om någon av de röstberättigande medlemmarna i mötet begär annat för viss fråga.

§6 Årsmöte
1.  Ett församlingsmöte per år är årsmöte, som skall hållas senast den 1 mars på dag som styrelsen beslutar.
2.  Förslag för behandling i årsmöte kan lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.
3.  Kallelse till årsmöte skall utgå minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas. Fullständiga handlingar skall finnas tillgängliga senast en vecka före mötet.

§7 Årsmötets ärenden
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1.  Val av funktionärer för årsmötet
a)   Ordförande och en vice ordförande
b)   Sekreterare
c)   Två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
d)   Rösträknare
2.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3.  Församlingsföreståndarens rapport
4.  Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår
5.  Revisorernas berättelse
6.  Fastställande av resultat- och balansräkning
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.  Rapport från Bifrostkyrkans Ungdom
9.  Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
10.  Val av ordförande för ett år
11.  Val av styrelse
12.  Val av vice församlingsföreståndare
13.  Val av kassör
14.  Val av minst två revisorer och ersättare
15.  Val av valberedning
16.  Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika verksamhetsgrenar
17.  Val av ombud till Equmeniakyrkans  kyrkokonferens
18.  Val av övriga ombud
19.  Förslag från styrelsen
20.  Inkomna motioner
21.  Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

§8 Styrelsen
1.  Styrelsen ska, tillsamman med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, eventuell församlingsordning och församlingsmötets beslut.
2.  Styrelsen består av minst nio ledamöter. Ordförande och kassör väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Samtliga styrelseledamöter väljs på en tid av två år. Halva antalet ledamöter väljs varje år. Om antalet kandidater är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning, Avgår ledamot under sin mandattid kan fyllnadsval ske vid församlingsmöte. Ordförande väljs varje år.
3.  Vilka som är valbara till styrelsen framgår av församlingsordningen.
4.  Styrelsen sammanträder då:
a)   Ordförande kallar
b)   Församlingsföreståndaren begär det
c)   Minst en tredjedel av styrelseledamöter begär det
5.  Församlingsföreståndaren, vice församlingsföreståndare samt en representant för Bifrostkyrkans Ungdom deltar i styrelsens överläggningar och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.  Andra personer kan adjungeras till styrelsens förhandlingar efter behov.

§9 Styrelsen uppgifter
1.  I styrelsens uppgifter ingår att:
a)  Tillsammans med församlingsföreståndaren planera, leda och organisera församlingens arbete i enlighet med beslut i
församlingsmöte, årsmöte och kyrkokonferens
b)   Verkställa församlingsmötets beslut
c)    Ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning
d)   Förbereda kallelse av pastor och diakon
e)   Utöva arbetsgivaransvar för församlingens anställda
f)    Lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan
g)   Ansvara för församlingens arkiv.
2.  Styrelsen får inte utan beslut av församlingsmötet uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning.
3.  Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid personval då frågan avgörs genom lottning.

§10 Församlingsföreståndare
1.  För församlingen skall finnas en föreståndare som tillsammans med styrelsen och övriga anställda i ordinerad tjänst utgör församlingens andliga ledarskap.
2.  Församlingsföreståndaren skall tillsamman med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, eventuell församlingsordning och församlingsmötets beslut. Församlingsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i Teologisk grund.
3.  Till församlingsföreståndare kallas person i ordinerad tjänst i samråd med ansvarig representant för Equmeniakyrkan. Församlingsordning kan ange att även icke ordinerad kan utses till församlingsföreståndare.
4.  Om församlingsföreståndaren inte är medlem i församlingen, kan vice församlingsföreståndare, i samråd med församlingsföreståndaren, utföra vissa av föreståndarens uppgifter.

§11 Vice församlingsföreståndare
1.  Årsmötet väljer bland församlingens medlemmar en vice församlingsföreståndare.
2.  Vice församlingsföreståndare ska bistå församlingsföreståndare i den andliga vården av församlingen.
3.  Om församlingsföreståndare saknas kan vice församlingsföreståndare utföra vissa av församlingsföreståndarens uppgifter.

§12 Valberedning
1.  Valberedningen består av minst tre ledamöter och väljs av årsmötet. Ledamöter i valberedning väljs på en period av tre år, varav en tredjedel varje år. Ledamot kan ej omväljas omedelbart efter fullgjord mandatperiod.
2.  Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns.
3.  Valberedningen skall sträva efter att särskilt tillvarata församlingsmedlemmarnas gåvor. Vid beredning av val ska särskild hänsyn tas till församlingens sammansättning och kandidatlistan bör spegla församlingens mångfald.
4.  Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bör lämnas till valberedningen senast fyra veckor före årsmötet.
5.  Val av nya ledamöter till valberedningen förbereds vid församlingsmöte före årsmötet.

§13 Firmateckning
De som styrelsen utser har rätt att teckna församlingens firma. I frågor om större ekonomiska åtaganden eller annat av större omfattning ska det alltid vara minst två i förening.

§14 Räkenskaper och revision
1.  Församlingens räkenskapsår är från 1 januari till 31 december
2.  Räkenskaper och förvaltning skall granskas av de revisorer som utses av årsmötet
3.  Vid församlingsmöten och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedd justerare.

§15 Barn- och ungdomsarbete
Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt Bifrostkyrkans Ungdom som har egna stadgar, antagna på eget årsmöte.

§16 Ändring av stadgar och församlingsordning
1.  Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan endast ske genom likalydande beslut av två på varandra följande församlingsmöten, varav minst ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen avgivna röster.
2.  Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.
3.  Ändring av §§ 1 och 17 skall sändas till kyrkostyrelsen för yttrande.

§17 Upplösning av församlingen
1.  För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med representant från Equmeniakyrkan, likalydande beslut vid två församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan dessa möten skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.
2.  Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar till Equmeniakyrkan.